Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Logo Governo d'Espanya

Anar a la Seu del Punt d'Accés General https://sede.administracion.gob.es

Logo de sede.administracion.gob.es
Introdueixi la seva cerca

Registre Electrònic d'Apoderaments (REVA)

Logo Registro Electrònic d'Apoderaments

 

Què és un apoderament?

És una habilitació que els ciutadans poden atorgar a tercers per actuar en el seu nom en determinats tràmits o actuacions per mitjans electrònics davant l'Administració General de l'Estat i/o els seus organismes públics vinculats o depenents.

Què és el Registre Electrònic d'Apoderaments?

El Registre Electrònic d'Apoderaments. creat per l'articulo 15 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la llei 11/2007. de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans a tos Serveis Publicos, permet
fer constar les representacions que els ciutadans atorguin a tercers per actuar en el seu nom de forma electrònica davant l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics vinculats o depenents.

Què pot fer un ciutadà com a poderdant per Internet?

 • Crear un apoderament per a un o diversos tràmits
 • Consultar els seus apoderaments
 • Ampliar la vigència dels seus apoderaments
 • Revocar apoderaments

Què pot fer un apoderat per Internet?

 • Consultar els seus apoderaments
 • Renunciar a apoderaments
 • Confirmar sobrenomeni ramientos (si els tràmits associats així ho requereixen)

A qui puc atorgar un apoderament?

A qualsevol persona física o empresa, aportant en aquest últim cas la raó social i el NIF de la mateixa i del seu representant legal.

Què puc apoderar?

Tots Els tràmits i actuacions per mitjans electrònics que amb caràcter previ hagin comunicat al Registre els departaments ministerials i organismes públics competents per a la seva tramitació.

Els tràmits que es poden apoderar depenen de les diferents Administracions Públiques. Informi's a les webs de les mateixes per saber quins li ofereixen aquesta opció.

Deu l'apoderat donar el seu consentiment explícit?

Només és preceptiu en aquells tràmits o actuacions per mitjans electrònics en què així ho hagin determinat els departaments ministerials i organismes públics competents per a la seva tramitació.

Què és una categoria de tràmits?

Una agrupació de tràmits, de similars característiques, que em permet en una única operació en el Registre, atorgar un apoderament global per tots ells. L'agrupació de tràmits la predetermina l'organisme competent. Si l'organisme competent actualitza la
agrupació de tràmits d'una categoria, afegint o eliminant tràmits, les habititaciones que s'haguessin realitzat sobre la mateixa quedaran automàticament actualitzades sense necessitat d'intervenció per part del poderdant o apoderat.

Quan entra en vigor un apoderament?

En un termini de màxim de 48 hores després de la data de la seva incorpora ción al Registre Electrònic d'Apoderaments.

Quin termini de vigència té un apoderament?

El que fixi el poderdant en registrar l'apoderament. no podent en tot caso superar el màxim establert per l'organisme
competent.

Puc revocar un apoderament?

A qualsevol moment, de forma telemàtica o presencial.

Com acredito la meva identitat?

Amb DNI electrònic o certificat digital reconegut en vigor (requisit imprescindible).

Per a més informació sobre els certificats reconeguts pot consultar http://administracionelectronica.gob.es

Què pot fer un apoderat en el meu nom?

Qualsevol tràmit electrònic o conjunt d'ells (categoria) para els que explícitament li hagi autoritzat.

Els apoderaments que dono d'alta. es registren en algun registre telemàtic?

Queden registrats en el Registre Electrònic Comú, podent-se consultar el justificant de registre en el propi Registre Electrònic d'Apoderaments.

Com puc donar d'alta un apoderament en el Registre Electrònic d'Apoderaments?

En 3 senzills passos:

 1. Seleccionant el tràmit/tràmits que desitjo apoderar. la selecció de categories facilita l'apoderament agrupat de tràmits.
 2. Introduint les dades de la persona flsica o representant de l'empresa a la qual desitjo apoderar, i indicant la vigència de l'apoderament
 3. Signant mitjançant el meu certificat digital el formulari d'apoderament

Quins requisits tècnics són necessaris per utilitzar el Registre Electrònic d'Apoderaments?

Per poder utilitzar aquest servei és necessari que el seu ordinador disposi dels següents requeriments tècnics suportats:

 • Sistema operatiu: Windows 2000, XP, Vista, 7, Server 2003, Server 2007, Linux (Guadalinex, Ubuntu), MacOS X 10.5, Sun Solaris / OpenSoLaris 10
 • Màquina virtual de Java: 1.5 update22 o superior.
 • Navegador: Firefox 3.x, Internet Explorer 5.5 o superior, Chrome 3.0 o superior, Apple Safari 10 o superior.