Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Logo Goberno de España

Ir á Sede do Punto de Acceso Xeral https://sede.administracion.gob.es

Logo de sede.administracion.gob.es
Introduza a súa procura

Rexistro Electrónico de Apoderamentos (REA)

Logo Rexistro Electrónico de Apoderamentos

 

Que é un apoderamento?

É unha habilitación que os cidadáns poden outorgar a terceiros para actuar no seu nome en determinados trámites ou actuacións por medios electrónicos ante a Administración Xeral do Estado e/ou os seus organismos públicos vinculados ou dependentes.

Que é o Rexistro Electrónico de Apoderamentos?

O Rexistro Electrónico de Apoderamentos. creado polo articulo 15 do Real Decreto 1671/2009, de 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a lei 11/2007. de 22 de xuño, de Acceso Electrónico dos Cidadáns a tose Servizos Publicos, permite
facer constar as representacións que os cidadáns outorguen a terceiros para actuar no seu nome de forma electrónica ante a Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos vinculados ou dependentes.

Que pode facer un cidadán como poderdante por Internet?

 • Crear un apoderamento para un ou varios trámites
 • Consultar os seus apoderamentos
 • Ampliar a vixencia dos seus apoderamentos
 • Revogar apoderamentos

Que pode facer un apoderado por Internet?

 • Consultar os seus apoderamentos
 • Renunciar a apoderamentos
 • Confirmar alcume ramientos (se os trámites asociados así o requiren)

A quen podo outorgar un apoderamento?

A calquera persoa física ou empresa, achegando neste último caso a razón social e o NIF da mesma e do seu representante legal.

Que podo apoderar?

Todos Os trámites e actuacións por medios electrónicos que con carácter previo comunicasen ao Rexistro os departamentos ministeriais e organismos públicos competentes para a súa tramitación.

Os trámites que se poden apoderar dependen das diferentes Administracións Públicas. Infórmese nas webs das mesmas para saber cales lle ofrecen esta opción.

Debe o apoderado dar o seu consentimento explícito?

Só é preceptivo naqueles trámites ou actuacións por medios electrónicos en que así o determinaron os departamentos ministeriais e organismos públicos competentes para a súa tramitación.

Que é unha categoría de trámites?

Unha agrupación de trámites, de similares características, que me permite nunha única operación no Rexistro, outorgar un apoderamento global para todos eles. A agrupación de trámites a predetermina o organismo competente. Se o organismo competente actualiza a
agrupación de trámites dunha categoría, engadindo ou eliminando trámites, as habititaciones que se realizaron sobre a mesma quedarán automaticamente actualizadas sen necesidade de intervención por parte do poderdante ou apoderado.

Cando entra en vigor un apoderamento?

Nun prazo de máximo de 48 horas despois da data da súa incorpora ción ao Rexistro Electrónico de Apoderamentos.

Que prazo de vixencia ten un apoderamento?

O que fixe o poderdante ao rexistrar o apoderamento. non podendo en todo caso superar o máximo establecido polo organismo
competente.

Podo revogar un apoderamento?

En calquera momento, de forma telemática ou presencial.

Como acredito a miña identidade?

Con DNI electrónico ou certificado dixital recoñecido en vigor (requisito imprescindible).

Para máis información acerca dos certificados recoñecidos pode consultar http://administracionelectronica.gob.es

Que pode facer un apoderado no meu nome?

Calquera trámite electrónico ou conxunto deles (categoría) para os que explicitamente lle autorizou.

Os apoderamentos que dou de alta. rexístranse nalgún rexistro telemático?

Quedan rexistrados no Rexistro Electrónico Común, podéndose consultar o xustificante de rexistro no propio Rexistro Electrónico de Apoderamentos.

Como podo dar de alta un apoderamento no Rexistro Electrónico de Apoderamentos?

En 3 sinxelos pasos:

 1. Seleccionando o trámite/trámites que desexo apoderar. a selección de categorías facilita o apoderamento agrupado de trámites.
 2. Introducindo os datos da persoa flsica ou representante da empresa á que desexo apoderar, e indicando a vixencia do apoderamento
 3. Asinando mediante o meu certificado dixital o formulario de apoderamento

Que requisitos técnicos son necesarios para utilizar o Rexistro Electrónico de Apoderamentos?

Para poder utilizar este servizo é necesario que o seu computador dispoña dos seguintes requirimentos técnicos soportados:

 • Sistema operativo: Windows 2000, XP, Vista, 7, Server 2003, Server 2007, Linux (Guadalinex, Ubuntu), MacOS X 10.5, Sun Solaris / OpenSoLaris 10
 • Máquina virtual de Java: 1.5 update22 ou superior.
 • Navegador: Firefox 3.x, Internet Explorer 5.5 ou superior, Chrome 3.0 ou superior, Apple Safari 10 ou superior.